موغام ویدئو Video

Mugam Video

MugamVideoGoliax,Shushtar,BayatiShiraz,Humayun,Seygah,Chahargah,Mugam,RastMugam,Shur MugamVideo,موغام ویدئو,AlimQasimov,ArifBabayev,BayatiTurki,YagubMammadov,Hacibaba Huseynov AlibabaMammadov,AgaxanAbdullayev,BayatiGajar,Bayat Esfahan ,Video, BayatiKurdi

استاد آوازمقامی آذربایجان حاجی بابا حسین اوموسیقیدانی بی نظیر وچیره دست بوده وی در اجرای موسیقی اصیل ودستگاهای مقامی آذربایجان یک استاد کامل بود در حدود دو دهه از وفات این استاد عالی قدر میگذرد ولی صدای ناب و روحانی وی هم اکنون هم گرم و تاثیر گذار است .ایشان شاگردان بزرگی به جامعه موسیقی اصیل آذربایجان مانند استاد عالیم قاسیم او، استاد آقا خان عبداله یف ومرحوم استاد قدیر رستم او تعلیم نموده است. استاد دارای طبع شعر هم بوده از سروده های حاجی بابا حسین اف خواننده های مغام در سراسر آذربایجان استفاده میکنند وبدون اغماز اشعارشان هم دارای ذوق وحلاوت میباشد در ویدئو پائین استاد خود شان از شعرهایشان قراعت میکنند.